Skip to main content

XXX

Latitude 64

XXX

7.0

SPEED

3

GLIDE

0.0

TURN

4.0

FADE

7.0

SPEED

3

GLIDE

0.0

TURN

4.0

FADE

Leave a Reply