Skip to main content

Kiwi

RPM Discs

Kiwi

10.0

SPEED

4

GLIDE

0.0

TURN

3.0

FADE

10.0

SPEED

4

GLIDE

0.0

TURN

3.0

FADE

Leave a Reply